Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1. Guts and Groove: de vof Guts and Groove, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 89158814.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Guts and Groove een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Guts and Groove voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor bedrijven uitvoeren van een strategiesessie, ontwerpen van branding, branding-onderdelen, grafische uitingen, animaties, websites en social media beheer.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Guts and Groove en klant krachtens welke Guts and Groove de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Website: gutsandgroove.nl. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Guts and Groove gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Guts and Groove dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Guts and Groove en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Guts and Groove zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van Guts and Groove zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.2. Guts and Groove zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Guts and Groove het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Guts and Groove behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 40% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Guts and Groove de opdracht zal gaan uitvoeren. 

3.5. Alle door Guts and Groove gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief drukkosten, verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7. Guts and Groove behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Guts and Groove behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.

3.10. Guts and Groove is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

Artikel 4 – Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Guts and Groove verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Guts and Groove binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Guts and Groove heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met teksten, afbeeldingen, illustraties, webhosting) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Guts and Groove zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Guts and Groove wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Werkzaamheden welke door een derde partij worden uitgevoerd vallen buiten de vergoeding van 30% en worden nog extra in rekening gebracht. 

4.7. Indien Guts and Groove, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Guts and Groove gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Guts and Groove in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Guts and Groove uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Guts and Groove garandeert geen specifieke resultaten bij social media diensten en er worden geen afspraken gemaakt met betrekking tot het behalen van bepaalde doelstellingen.

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen voor Guts and Groove

5.1. Guts and Groove garandeert dat de hun verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Guts and Groove spant zich in om de gegevens die Guts and Groove voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Guts and Groove met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Guts and Groove is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Guts and Groove uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Guts and Groove eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Guts and Groove en/of overige promotionele uitingen van Guts and Groove. 

5.6. Guts and Groove is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Guts and Groove tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

5.7. Guts and Groove behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het logo en/of de huisstijl zoals deze door Guts and Groove is opgeleverd.

5.8. Guts and Groove is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of applicaties die niet door Guts and Groove zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.

5.9. Guts and Groove behoudt zich het recht om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur voor 50% geldt als aanbetaling. De tweede factuur voor de overige 50% wordt bij oplevering van de website of ander designwerk gefactureerd.

5.10. Ten aanzien van de webhosting activiteiten geldt dat deze niet direct zullen worden beëindigd. De klant krijgt maximaal 3 maanden de tijd om de website en e-mail bij een andere hosting partij onder te brengen. Na deze termijn van 3 maanden is Guts and Groove niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens en websitedata. 

5.11. Guts and Groove stelt de klant in de gelegenheid jaarlijks de webhosting en/of domeinregistratie te verlengen. Indien de klant geen verlenging wenst, dient de webhosting en/of domein binnen 3 werkdagen verhuisd te worden naar de nieuwe hostingpartij.

5.12. In geval van verhuizing van de website en de webhosting naar de nieuwe hostingpartij, is de klant en de nieuwe hostingpartij verantwoordelijk voor de verhuizing. Guts and Groove biedt de verhuisgegevens aan de klant aan en zal hun uiterste best doen de verhuizing zo soepel te laten verlopen.

5.13. Guts and Groove werkt virtueel samen met hun opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Guts and Groove een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

Artikel 6 – Rechten en verplichtingen voor de klant, en het herroepingsrecht

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Guts and Groove te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Guts and Groove onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Guts and Groove om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Guts and Groove zijn verstrekt, heeft Guts and Groove het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Guts and Groove steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/hun banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Guts and Groove geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Guts and Groove binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na oplevering van de website met uitzondering van artikel 5.8. Guts and Groove streeft ernaar de klacht binnen 48 uur in behandeling te nemen. De klant vrijwaart Guts and Groove één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Guts and Groove nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Guts and Groove niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Guts and Groove inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Guts and Groove is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Guts and Groove tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

6.10. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een dienst binnen 7 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Guts and Groove mag vragen naar de reden van ontbinding, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 

6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen. 

6.12. Indien de klant gebruik maakt van het ontbindingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Guts and Groove. 

6.13. Als de klant gebruik maakt van het ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

6.14. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de klant.

6.15. Guts and Groove kan diensten uitsluiten van het ontbindingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Levering en levertijd

7.1. De door Guts and Groove te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Guts and Groove opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

7.2. Een door Guts and Groove vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Guts and Groove niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Guts and Groove, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Guts and Groove mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Guts and Groove beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7.6. Wanneer de levering door Guts and Groove onverhoopt vertraging oplevert, zal Guts and Groove dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan de klant mededelen.

7.7. Aan de leveringsplicht van Guts and Groove zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Guts and Groove geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

Artikel 8 – Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Guts and Groove verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Guts and Groove biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Guts and Groove besluiten hun werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. 

Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Guts and Groove besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Guts and Groove voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Guts and Groove verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Guts and Groove kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Guts and Groove een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.9. Alle door Guts and Groove geleverde diensten blijven eigendom van Guts and Groove totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Guts and Groove zijn voldaan.

Artikel 9 – Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, teksten, websites, website codes, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Guts and Groove tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Guts and Groove geleverde diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Guts and Groove, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Guts and Groove en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Guts and Groove.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Guts and Groove ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Guts and Groove, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Guts and Groove geleverde diensten blijven eigendom van de klant.

9.6. Guts and Groove is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Guts and Groove plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Guts and Groove vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Guts and Groove recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hun gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.9. De klant ontvangt indien nodig bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door Guts and Groove geïnstalleerde plugins op de website. Deze sub licenties zijn geldig zo lang de overeenkomst tussen Guts and Groove en de klant duurt. Bij of na het einde van de overeenkomst komen deze sub licenties te vervallen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Guts and Groove en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Guts and Groove kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Guts and Groove onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €3.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Guts and Groove uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Guts and Groove dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Guts and Groove aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Guts and Groove toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Guts and Groove sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Guts and Groove geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Guts and Groove.

10.5. Guts and Groove is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Guts and Groove voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde diensten van Guts and Groove.

10.7. Guts and Groove is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 11 – Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Guts and Groove is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 

Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Guts and Groove is bij hun activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Guts and Groove weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Guts and Groove kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Guts and Groove een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

Artikel 12 – Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan tussen partijen voor onbepaalde tijd tot aan opzegging, tenzij anders is overeengekomen. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Guts and Groove opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

12.4. Beide partijen, zowel klant als Guts and Groove, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Guts and Groove de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Guts and Groove voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Guts and Groove;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Guts and Groove zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Guts and Groove vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Guts and Groove behoudt het recht om hun algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Guts and Groove overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

12.8. Guts and Groove hanteert een minimale contractduur van 6 maanden voor de levering van social media diensten. Deze periode is vastgesteld om optimale resultaten te waarborgen en een effectieve samenwerking tussen beide partijen mogelijk te maken.

12.9. Bij contractontbinding voor de afgesproken looptijd van social media diensten is de klant gehouden aan de volgende boetebepalingen:

 • Alle gemaakte uren in de desbetreffende maand worden gefactureerd.
 • Voor de twee opvolgende maanden worden tevens de afgesproken maandelijkse kosten in rekening gebracht.
 • Indien er werkzaamheden zijn verricht waarvan de uren en/of kosten zijn verrekend over de looptijd van 6 maanden, worden deze bij eerdere ontbinding van het contract eveneens in rekening gebracht.
 • De klant heeft geen recht op vroegtijdige beëindiging van het contract als de gehoopte resultaten niet worden behaald.
 • Indien Guts and Groove nalatig is in het nakomen van afspraken, behoudt de klant het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen zonder extra kosten. Het is echter voorwaarde dat Guts and Groove voldoende gelegenheid heeft gehad om de tekortkomingen te verhelpen, waarbij de klant redelijkerwijs meerdere kansen heeft geboden voor het oplossen van deze kwesties.

Artikel 13 – Conformiteit

13.1. Guts and Groove zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Guts and Groove in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Guts and Groove worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Guts and Groove aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Guts and Groove.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Guts and Groove te leveren diensten voor rekening komt van Guts and Groove, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14 – Overige bepalingen en toepasselijk recht

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Guts and Groove en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Guts and Groove alleen bindend indien en voor zover deze door Guts and Groove uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Guts and Groove spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

14.4. Indien Guts and Groove op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.5. Zowel de klant als Guts and Groove zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

14.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Guts and Groove hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Guts and Groove partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.9. De klant en Guts and Groove zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.